Zarząd i statut
 
» Zarząd i statut
» Aktualności
» Historia
» Turystyka
» Kultura
» Edukacja
» Firmy
» Galeria
» Jan Paweł II
 
» Parafia
» Strona główna 

                                                                                                    

      

 

    W skład Rady Sołeckiej wchodzą:

Sołtys-

Członkowie

 

 

Jolanta Salamon

 • Jadwiga Garb
 • Andrzej Koza
 • Jolanta Zarotyńska
 • Roman Maślanka.
 •  

  STATUT SOŁECTWA SZLACHTOWA

  Rozdział I
  POSTANOWIENIA OGÓLNE
  § 1

  1. Sołectwo Szlachtowa jest jednostką pomocniczą Miasta i Gminy Szczawnica, stanowiącą wspólnotę samorządową jej mieszkańców.
  2. Sołectwo Szlachtowa obejmuje swym zasięgiem obszar wsi Szlachtowa, zaznaczony na mapie, stanowiącej załącznik do niniejszego statutu.

  § 2


  Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o:
  1. gminie - należy przez to rozumieć Miasto i Gminę Szczawnica ,
  2. Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica
  3. sołectwie - należy przez to rozumieć jednostkę pomocniczą, określoną w § 1 niniejszego statutu,
  4. statucie - należy przez to rozumieć statut sołectwa,
  5. sołtysie - należy przez to rozumieć sołtysa wsi Szlachtowa ,
  6. zebraniu wiejskim - należy przez to rozumieć zebranie wiejskie wsi Szlachtowa,
  7. radzie sołeckiej - należy przez to rozumieć radę sołecką Szlachtowej.

  Rozdział II
  ZAKRES DZIAŁANIA SOŁECTWA

  § 3
  1. Podstawowym celem utworzenia i działania sołectwa jest zapewnienie jego mieszkańcom udziału w realizacji zadań gminy, z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców tego sołectwa.

  2. Sołectwo uczestniczy w realizacji zadań gminy poprzez:
     1)  inicjowanie działań organów gminy,
     2)  współpracę z radnymi w zakresie organizacji spotkań z wyborcami oraz kierowanie do nich wniosków dotyczących sołectwa,
     3)  współpracę z innymi jednostkami pomocniczymi gminy,
     4)  zgłaszanie wniosków,
     5)  opiniowanie (istotnych z punktu widzenia lokalnej społeczności) projektów rozstrzygnięć organów gminy.

   

  § 4

  1. Do zakresu działań sołectwa należą wszystkie sprawy publiczne sołectwa niezastrzeżone ustawami i statutem gminy na rzecz innych organów, a w szczególności:
    1)  kształtowanie zasad współżycia społecznego,
    2)  występowanie do Rady Miejskiej o rozpatrzenie spraw publicznych sołectwa lub jego części, których załatwienie wykracza poza możliwości sołectwa,
    3)  współpraca z właściwymi organami w zakresie ochrony zdrowia, pomocy społecznej, oświaty,
    4)  kultury, kultury fizycznej, porządku publicznego, ochrony przeciwpożarowej,
    5)  organizowanie przez mieszkańców sołectwa wspólnych prac społecznie użytecznych na rzecz lokalnej społeczności,
    6)  tworzenie pomocy sąsiedzkiej.
  2. Na wniosek zebrania wiejskiego Rada Miejska, w drodze uchwały, może powierzyć sołectwu zarządzanie i korzystanie ze składników mienia komunalnego, położonego na terenie sołectwa.
  3. Zakres zarządzania, korzystania oraz rozporządzania dochodami określonymi w ust 2 nie może przekraczać zasad zwykłego zarządu mieniem w rozumieniu kodeksu cywilnego, a więc: załatwiania bieżących spraw związanych z eksploatacją mienia, utrzymania go w stanie niepogorszonym i w ramach jego aktualnego przeznaczenia, osiągania z niego normalnych korzyści, w tym z wynajmowania i wydzierżawiania

  Rozdział III
  ORGANY SOŁECTWA I ZAKRESY ICH KOMPETENCJI
  § 5

  1. Organami sołectwa są: zebranie wiejskie - jako organ uchwałodawczy, oraz sołtys - jako organ wykonawczy.
  2. Działania sołtysa wspomaga rada sołecka.
  3. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej pokrywa się z kadencją Rady Miejskiej w Szczawnicy.
  4. Po upływie kadencji organy sołectwa działają do dnia wyborów nowego sołtysa i rady sołeckiej.
  5. Wybory zarządzane są najpóźniej w ciągu 6 miesięcy od upływu kadencji organów sołectwa

  § 6


  1. Zebranie wiejskie podejmuje uchwały we wszystkich sprawach należących do sołectwa.
  2. Do wyłącznych kompetencji zebrania wiejskiego należy:
  a)  odwołanie sołtysa i rady sołeckiej,
  b) wyrażenie stanowiska sołectwa w sprawach określonych przepisami prawa lub gdy o zajęcie stanowiska wystąpi organ gminy,
  c)  opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawach dotyczących tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia jednostki pomocniczej,
  d) stanowienie o kierunkach działania Rady Sołeckiej oraz Sołtysa 
  e)  wyrażanie opinii w sprawie lokalizacji na terenie sołectwa inwestycji uciążliwych dla środowiska.
  f) podejmowanie uchwał w sprawie współdziałania z innymi jednostkami pomocniczymi
  3. Dla realizacji wspólnych przedsięwzięć sołectwo może nawiązać współpracę z samorządami mieszkańców sąsiednich sołectw, zawrzeć porozumienie, określające zakres i sposób wykonywania wspólnych zadań oraz podejmować wspólne uchwały.

  § 7


  1. Sołtys wykonuje uchwały zebrania wiejskiego oraz inne zadania, określone przepisami prawa i uchwałami organów gminy.
  2. Do obowiązków sołtysa należy w szczególności:
  a)  przygotowywanie projektów i wykonywanie uchwał zebrania wiejskiego,
  b) zwoływanie zebrań wiejskich,
  c)  zwoływanie posiedzeń rady sołeckiej,
  d) zgłaszanie - w uzgodnieniu z radą sołecką - do budżetu gminy propozycji realizacji zadań na terenie sołectwa,
  e)  wpływanie na wykorzystanie aktywności mieszkańców, służącej poprawie warunków życia w sołectwie,
  f)  reprezentowanie mieszkańców sołectwa wobec Rady Miejskiej i Burmistrza,
  g) uczestniczenie w okresowych naradach sołtysów,
  h) wykonywanie powierzonych mu zadań z zakresu administracji publicznej, wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa,
  i) organizowanie wspólnych, społecznie użytecznych prac na rzecz Sołectwa,

  § 8

   1. Przy wykonywaniu swoich zadań sołtys stale współdziała z radą sołecką.
  2. Rada sołecka liczy od 2 do 5 członków.
  3. Zebrania rady sołeckiej zwołuje sołtys z własnej inicjatywy lub na wniosek członka rady sołeckiej.
  4. Posiedzeniom rady sołeckiej przewodniczy sołtys.

  § 9

   Do zadań i kompetencji rady sołeckiej należy wspomaganie działalności sołtysa, inicjowanie działań społecznie użytecznych dla sołectwa i jego mieszkańców.

  Rozdział IV
  ZASADY l TRYB ZWOŁYWANIA ZEBRAŃ WIEJSKICH
  § 10

   Prawo do udziału w zebraniu wiejskim przysługuje mieszkańcom sołectwa posiadającym czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej.

  § 11

  1. Zebranie wiejskie zwołuje sołtys:
    1)  z własnej inicjatywy,
    2)  na wniosek rady sołeckiej,
    3)  na pisemny wniosek co najmniej 5% uprawnionych mieszkańców,
    4)  na pisemny wniosek Burmistrza
   5)  na pisemny wniosek Rady Miejskiej.
  2. Jeżeli sołtys nie zwołuje zebrania w przypadkach, o których mowa w pkt 2, 3,4 i 5 zebranie zwołuje Burmistrz Miasta i Gminy.
  3. Zebrania zwoływane są w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku.
  4. Termin i miejsce zebrania wiejskiego podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób.

  § 12

   1. Obradom zebrania przewodniczy sołtys lub wyznaczony przez niego członek rady sołeckiej.
  2. Obrady zebrania są protokołowane. Protokół i uchwały podjęte na zebraniu podpisuje przewodniczący zebrania i protokolant. Dokumenty z zebrania, łącznie z listą obecności, sołtys przekazuje Burmistrzowi Gminy i Miasta, w terminie 7 dni od daty zebrania.
  3. Podejmowanie uchwał i innych rozstrzygnięć odbywa się w drodze głosowania jawnego, zwykłą większością głosów.

  Rozdział V
  TRYB WYBORU SOŁTYSA l RADY SOŁECKIEJ
  § 13

  1. W celu wyboru sołtysa i rady sołeckiej Burmistrz zarządza wybory w formie głosowania do urny na kartach do głosowania, zapewniając techniczno-organizacyjną obsługę wyborów.
  2. Datę wyborów ustala Burmistrz na dzień wolny od pracy, przypadający po dacie upływu dotychczasowej kadencji, z zastrzeżeniem § 5 pkt. 5.
  3. Obwieszczenia o miejscu, dacie i godzinie oraz zarejestrowanych kandydatach na sołtysa i członków rady sołeckiej podawane są do publicznej wiadomości w sołectwie najpóźniej na 10 dni przed datą wyborów sołtysa rady sołeckiej.
  4. Dla ważności wyborów organów sołectwa wymagany jest udział w głosowaniu co najmniej 5% ogółu mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.
  5. W przypadku braku zgłoszeń kandydata na sołtysa, lub w przypadku udziału w głosowaniu uprawnionych mieszkańców w liczbie mniejszej, niż o której mowa w pkt. 4, wybór sołtysa i rady sołeckiej uważa się za niedokonany.
  6. W przypadku, o którym mowa w pkt. 5, ponowne wybory organów sołectwa ogłasza Burmistrz które są ważne bez względu na liczbę uczestników, jednak nie mniejszą niż 15 osób.
  7. Drugi termin zebrania można ustalić na ten sam dzień w czasie pół godziny późniejszym od pierwszego

  § 14

  1. Sołtys oraz Rada sołecka wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania.
  2. sołtys wybierany jest w oddzielnym głosowaniu.
  3. Kandydaci zgłaszani są bezpośrednio przez uczestników zebrania wyborczego.
  4. Wybory przeprowadza trzyosobowa Komisja Skrutacyjna, wybrana w głosowaniu jawnym spośród uprawnionych uczestników zebrania. Członkiem Komisji nie może być osobą kandydująca do Rady Sołeckiej bądź na stanowisko Sołtysa.
  5. Karty do głosowania winny być opatrzone pieczęcią Rady Miejskiej.
  6. Głosowanie odbywa się w ten sposób, że na karcie do głosowania uprawnieni do głosowania wpisują imię i nazwisko wybranego przez siebie kandydata.
  7. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy:
  - przyjmowanie zgłoszeń kandydatów,
  - przeprowadzenie tajnego głosowania,
  - ustalenie wyników wyborów,
  - ogłoszenie wyników wyborów,
  - sporządzenie protokołu o wynikach wyborów.
  8. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenie kandydatów i głosowanie dla dokonania wyboru Sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory członków Rady Sołeckiej.

  § 15

  1.W przypadku otrzymania równej, największej liczby głosów przez co najmniej 2 kandydatów przeprowadza się kolejne głosowanie.
  2. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
  3. Protokół podpisują członkowie Komisji Skrutacyjnej oraz Przewodniczący Zebrania.
  4. Całość dokumentacji z wyborów przekazuje się Przewodniczącemu Rady Miejskiej

  § 16

   1. Odwołania sołtysa, przed upływem kadencji, może dokonać zebranie wiejskie z własnej inicjatywy oraz na wniosek Burmistrza lub Rady Miejskiej.
  2. Odwołanie następuje w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/5 uprawnionych do głosowania.
  3. Odwołanie rady sołeckiej lub poszczególnych jej członków przed upływem kadencji następuje na wniosek sołtysa lub 2/5 uprawnionych mieszkańców.

  § 17

  1. W razie odwołania sołtysa w trakcie kadencji - Burmistrz, w terminie do 2 miesięcy od dnia ustąpienia lub odwołania, zarządza wybory sołtysa.
  2. W razie odwołania rady sołeckiej lub poszczególnych jej członków w trakcie kadencji, wyboru nowej rady sołeckiej lub poszczególnych jej członków dokonuje zebranie wiejskie we własnym zakresie.
  3. Wniosek o odwołanie organów sołectwa można złożyć nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wyborów. W przypadku odrzucenia przez zebranie wiejskie takiego wniosku, kolejny wniosek w tej sprawie można złożyć po upływie 6 miesięcy od dnia przegłosowania poprzedniego wniosku. Nie odwołuje się organów sołectwa, jeżeli do końca kadencji pozostało mniej niż 9 miesięcy.

  Rozdział VI
  NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SOŁECTWA
  § 18

   Nadzór nad działalnością sołectwa sprawowany jest na podstawie kryteriów zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.

  § 19

   1. Organami nadzoru nad działalnością sołectwa są: Rada Miejska oraz Burmistrz.
  2. Burmistrz może upoważnić pracowników Urzędu Gminy i Miasta do dokonania czynności kontrolnych w jego imieniu

  § 20

   1. Organy nadzoru mają prawo żądania niezbędnych informacji, danych i wyjaśnień dotyczących funkcjonowania jednostki pomocniczej gminy oraz żądania nieograniczonego dostępu do urządzeń i mienia pozostających we władaniu sołectwa.
  2. Kontrolę przeprowadza się w obecności sołtysa.

  Rozdział VII
  GOSPODARKA FINANSOWA SOŁECTWA
  §21

  1. Sołectwo nie tworzy własnego budżetu.
  2. Wszelkie dodatkowe środki finansowe pozyskiwane przez sołectwo stanowią dochód gminy przeznaczony do dyspozycji sołectwa, z zachowaniem procedur i przepisów ustawy o finansach publicznych.
  3. Sołectwo prowadzi swoja gospodarkę finansową w ramach budżetu Miasta i Gminy w zakresie środków, o których mowa w pkt. 2 oraz w zakresie środków wyodrębnionych w budżecie Miasta i Gminy, o ile zostały wyraźnie przeznaczone do jego dyspozycji na cele sołectwa.

  § 22

  Środki finansowe, o których mowa w §21  sołectwo  przeznacza na realizację zadań rzeczowych, przewidzianych w ramach działalności statutowej sołectwa, w szczególności na:
  1) utrzymanie, konserwację i remonty obiektów kultury i sportu znajdujących się w dyspozycji sołectwa,
  2) zaspokajanie wspólnych potrzeb mieszkańców w zakresie opieki nad młodzieżą, rozwijaniem pomocy społecznej,
  3) upowszechnianie kultury i sportu,
  4) utrzymanie porządku, spokoju i czystości na terenie sołectwa.

  § 23

  Zebranie wiejskie podejmuje decyzje o wydatkowaniu środków budżetowych każdorazowo do kwoty ustalonej w budżecie przez radę miejską i upoważnia sołtysa oraz radę sołecką do dysponowania środkami finansowymi.

  § 24

  1. Działalność finansowa sołectwa podlega  kontroli burmistrza i rady miejskiej.
  2. Sołtys składa corocznie burmistrzowi oraz radzie miejskiej sprawozdanie z wykorzystania środków przekazanych sołectwu.
  3. Obsługę finansowo – księgową Sołectwa prowadzi Urząd Miejski

  § 25

  Sołtys i rada sołecka składa co najmniej raz w roku sprawozdanie z działalności finansowej sołectwa na zebraniu wiejskim.

  Rozdział VIII
  PRZEPISY KOŃCOWE
  § 26

   Zmiany statutu dokonuje Rada Miejska, w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

   

   
       
   

  © Szlachtowa,Szczawnica Zdrój, realizacja projektu: Verakom